Bauhaus-Universität Weimar

332 
Yoor praktisch gebruik is deze cilinder, evenals de 
polygraaph van Marey, te kostbaar. Ook is betplaatje 
van zijn sphygmograapb, wanneer er groote excursies 
moeten geregistreerd wordeD, niet bruikbaar. Yoor alge- 
meen praktisch gebruik, waar bet minder op een regel- 
matigen gang van den cilinder aankomt, bebben wij een 
kleineren draaienden cilinder laten vervaardigen en aan 
den algemeenen sphygmograapb de volgende inricbting ge- 
geven. In een mahonyhouten kistje, waarvan behalve de 
deksel ook de vo or wand kan geopend worden, bevindt 
zieh een kleine cilinder, om eene vertikale as beweegbaar. 
Het uurwerk, dat den cilinder in beweging brengt, is, ter 
besparing van ruinate binnen in, den cylinder aangebracht. 
In zijne nabijbeid bevinden zieh op een standaaid twee 
lucht-sphygmographen (cardiograpben), waarvan de hef- 
boomen zoodanig zijn ingeriebt, dat zij ten opzigte van bet 
aangrijpingspunt der kracht in horizontale riebting kunnen 
verplaatst worden en de grootte der uitslagen geregeld. 
Verder bevindt zieh in bet kistje een sphygmograapb, 
zoo als bierboven beschreven is, een groot lucbtkussen ter 
registratie der ademhalingsbewegingen, eenige caoutchouc 
buizen en strooken loodwitpapier, die op de rol moeten 
gekleefd worden 1). 
Het physisch onderzoek van den door ons samenge- 
stelden sphygmograapb was noodzakelijk, ten einde te 
weten, of bij in staat is deugdzame traces te leveren. 
Dit is dan ook door ons verricht en de resultaten van 
dit onderzoek willen wij tbans mededeelen. 
In de eerste plaats werd onderzoebt, of, wanneer bet 
1) De pansphygmograaph wordt vervaardigd en afgeleverd 
door D. B. Kagenaar, Amanuensis aan het physiologisch 
Laboratorium te Utrecht, voor den prijs van zestig gulden.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.