Bauhaus-Universität Weimar

344 
daling, zinkt de hefboom iets onder het oorspronkelijk 
niveau. 
Wanneer de stooten elkander niet te snel opvolgen, 
zal de hefboom geene bewegingen, behalve die welke 
aan de ontvangen pulsaties beantwoorden, verrichten. Is 
de snelbeid grooter dan 'Im sec., dan geraakt bet vlies 
zelf in trilling en worden er geen juiste tracés verkregen. 
Het physisch onderzoek leert derhalve, dat de pans- 
phymograaph aan de vereischten vcor het registreeren 
van bewegingen voldoet. Uit het hierboven vermelde 
laten zieh nu ook gemakkelijk de voorzorgen afleiden, 
die men bij zijn gebruik moet in acht nemen. 
De tracés van den pols van verschillende slagade- 
ren verkregen, bij aanwending van den pansphygmograaph, 
komen in de hoofdzaak overeen met die, welke door 
Mare y, Landois, Wolff en anderen worden afgebeeld. 
In de eerste plaats willen wij stilstaan bij het tracé van 
de arteria radialis, zooals het door ons instrument bij 
een gezond individu van dertig jaren wordt verkregen. 
De inrichting was zoodanig, dat de bewegingen van den 
langen hefboom op het plaatje van den sphygmograaph 
van Marey werden opgeschreven, terwijl dit zieh in de 
richting van den hef boom af bewoog. 
Wij vinden in dit tracé (fig. 1. pi. YIII a), dat het oogen- 
blik van het uitzetten (diastole) der slagader wordt voor- 
gesteld door eene langgestrekte vertikale S lijn, dat de 
top, die den duur der diastole voorstelt, zeer puntig is. 
De diastole duurt derhalve zeer kort en gaat, zoodra zij 
haar maximum heeft bereikt, terstond weder afnemen, 
hetgeen door de nederdalende lijn wordt aangegeven. Wij 
vinden in de période van het nederdalen van den hefboom 
(systole der arterie) twee of drie duidelijk waarneembare
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.