Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Hermann Prells Wandgemälde im Thronsaale der Deutschen Botschaft zu Rom, Palazzo Caffarelli
Person:
Meissner, Franz Hermann
Persistente ID:
urn:nbn:de:gbv:wim2-g-1046961
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:wim2-g-4245106
F3 
.5 i J 11  Läw. 
E 93 Qr  4.  
 1   
 "i;  Yl 
4,. 2-6,  L ("gäew 
 e: . 4ä r w" 
 Ü}. mit "iqnäij Wg 4-, 
{JQMI F1 M "ü" "XEP- 5' Fß-VW 
f), f Lagkä. M 3 u,-x 
x? g. yhgy  , qggß, {E3 W m9}? 
235 Y, "Q "K - 
  w   w,  V 
535i am L-W" " J W- ß  M? 
  A Hi;  f 
v H.  azäßäf    Q4  (W l, "  
  " w  W  ß  
äwä  ' fßtßääwä 2391;?   
;  Jffäat  TÄ    AEWMJ".   
5 r  2.1191"??? 3-3, 1-4; 5.x, '11  G, gügw q M1 
I '  "5 TWQV  3M "1-  4' 
 w, Ü äzßßiägg , i 
.143; j. 1x 5 -g 1  4m 1   g    V "MA  
   ä wäge  
  aß?     
 w      
 '  Ä Wg      rwi äbqbägf y   a1    
 w!    W133;  äwm} 
i  wg.    Q _  
' E. .1! "f:   J bg-ärhuz.  "Juli Nära A! (-1 {fähig v J     
'    äiaä  M;    S" 
 wää äääxääfgäfäasää 5:  ßkägwgjwäääßäiiägwßfägää 
     
vfxgäeßgäglaw Ä Ääßahißf PIFA w? "ääg FC-   M ä - 
i:  ääygäa" "(äQwFIß-Q' w 4 ß? w? d, w w" WM {Wßä älßßü  
gßfxi L3"   gjäßä? 1-5; 493354  "a ßajfääg  (i ßWß i. in äaäa 
50:4  im k k.   wwge ab wir F äßäiwßä 1162   k"! .2 änl: rüq.  hölß "ßgnäflhqä K! 1 
  agil.  '23} x q, qlfv E! 9751-". -V   4}; m13 J 1.97 
x, wrjjä; igtrsxy aß; .Jav_5"gx S", rß 4M?! 3;  w) w  35., I k i}; (N 
 piä. (m1äßigäfl YÄEQ) iäißä  3" Mimik; Wg. w;  (ä? F} 3.. w!) . 
aß.  C54; äjß "  w; aß. Wwgjffzyßgk .1 F!" "g? w Wem ääääßv, Q s "ääqyeixs ih- 
 kß-Ä3"'Äsgg' ä 139i??? "Y  11 ewäüäiß äiääryiißä 
375W?  (i 5, i, ßäägä 54     539.84 Egääß-ä {g 411;, A}, w; rät 4 
aÄf-Yäglig. äqgizu 3  wßaäägäzr; ßfßßwävgäßtnwäääawyreßq- EQ-"i 5;; 1 1 1': ä? 
  w" i j, "a,  "q 3  d   q  
 e; q-säw w "ääfißä wxßzßiäa "Fr-fraß.  "ä .3!  g} "a; w; wßßw f ßßßÄaJQß-ß QM 4 2 
 {kg  [für äwfgwnßuaaf; Ä   vßgm 230,435?! 333g, ir-Vaqp; Ä-W xvpääää wäßß i  in}, maß 
 Qwffg:  Iiäbüix V J ä-"Jgmyfiä. Cjägivajß 1, J 2311;.  {gü- ggr;    w} "b 
{Wg iiicgääleäi-gyi w; Maß} äägäßoäiä  km2, ? v5 586x955? y 
.i_-;äääkhnf  ißqßääa-iä ü;  QQSgFy-ß ü: " am F311 .123} i? gä  9-9; f 
fääßgllaiß  Q ßpäljigg -äi'alläs' "fähig:  ewv- ÄW-glk- QM dxälßxaxß "j  9 1,5l E. w 15253527, "IQVLQX im 
Lgiibixäf; gßfyägvßß-igsa g: s? äigßgisiaärßuä äj};  F 
als; iw-vw E"  w- P In ßdäißa? Qäwßß     ß W M"? "Yäßßlii 
  äkyyisigßgwwl z: T36 jgsigcävmw ggg-n-{ßfßßjgg  w; ßääfßgä ; w; (äf 
 wgß-wdääireväiää" äiäß am; fzggw+ w; ß w. äiqcä  4d "-1944, w VawÄ-iarwi-AM Es 6' 
g,  25k  uwäwaq Qmäfi-g,  räbdamg? , ä dühß-  ß wg?" v1 ww 
 t? 1:; 4.47 ßiiwääf Fwiäääs-äß r-I-Fa im}  13'  19,4 "ußrsä-Ä m. a", h? "  1,42m  E 
  i? ß     2:22  
u    äw    y  N 1  A  
    w  9:254 ä ö:  
w Jlggäprivgx K5 CßdMwäÄKYQ kirhßnw ß-äaßää-Q M, (w w 2h E?" g" T"? i" FM 1;. H) gwß,y' "ääääw ü?)  
 '11 u"; "w" (i? P1133 {dfäif-ä ßßä "w? IWEEA- i L6" ägäyiü 545,;  fjtß-u "ihn?" 
hat fQJ-Iwktäg.  v} saß. (ägggifäs z QNZÄFETAPWäff-y.  iläg .3- ,  pi w)! m. n}. _1 
  ä   ß? 
  i  "Kgiijüdäwiüäwä?    änißä 
ä; ägßväägsiß-äigßg iss??- 7M} r exßßväfäßg-ääq, "äßä JewäÄY-FI.  313;;-  r W13 äfßjäßmwggfx-E  gäbfjüggäi 
 5 3,713 Qväßßiä Q; xegfßxfä L1 v_ Q3315; Qäiiänä   üäguäp P h;  Ff,   "'34 5" 
 akut), ägiig ß  ÄQ; am 4, l-(i 4:} Ch 5:515 .1 J 3:06 5;; m}? haßsh  ä .314 w  
 I ä Evyfarß-yäyß J ß ääiggvuagw-"v ßwßß Mtffgqgvßä ieÄk-y. änääg m. i .5? J W- M!  ßÄäAß-rih F919: 
  "    w l w   sw"  
Siis; Eßklgggixzß vmfingiä-äfsäußägiääßggnagsßä,ßwlaä 23;? imßö,äsgg;y,üää?  
    
      
ä f: 5 Jg? gqxüßtißjfä}  w. Agäßgfi. "wäyf iwßaäru- JgqPN-wr. i, Vaürä xiggäafqj-SFIQIIKKK  üßrUa-w", K59 Ruß, M; 7  0.; 
fääaäälßjgäig "äääägigwkgßäigäi: ääßgg  äääk  Iäfggggßäfäqgqxßßkßäaäiygä Es; w 
        
    43,; 
f w:  3;" Aä-wqlßßyßßväfiilßfg  12.? tiyäääwäkrß? i? q;  an; i"  ägß 
     
"  Mit, gwt   K "x11?   Ü}?  j   
 gäfäiä    p   22,2? 
"4 {e       ü e 
ü? w.  rw-rn-ähßtäiggtßh K QQA. .155  w" ß u) klaisj." .51 35a; H: Eng ä äßfxayzxäßpq} i; Ä;  a5" 
 im W629?! äiiäi" ig  "ßvwäv ääiääzs. f, {äsäy- Maß ggf -i?4;.aä9  wg?) ßmäs-J" Ä .1 
25,; ggf}, ß}. Q m Qqljqgwgsstw Qgiggv-{fßäääääjn e: vgLwßr-gvgügw wzisg-x  93kg, Fs-riäagias 54+, m 533555.:} : 
ß      
Ä" Ä .Ü_ 3Ä7; b. (1 i"? Ä, 1:   äj" g-"U 75'? -1, w}:   i?"   2-? "ädijig,  
4,1. k; "f" r tfß. wxjßßa. g Imäs,  "ßwäiugigfßh? zu." "13? .7. {E3433}:  "ä: 
  v a. fifßüßzhffw MVWJRK: swßrucß, ärßsßwirä'f'?ä' für  315V"? miv"  (A; hat 1.93 W975i 1' Pßäfk r. 7 ä "m31  
" awlf  ä "äßiäßöäw äißääiäß 
     
n .15} .    ßZtQSQ-j;   E; 3,  Qbislßxihfzg i,   1; IQ I;  v; 
 259i     
Wxä-Ääm Öfägrfg-wf."  IQ"? ßx'vji'i.g'  "jifjl 9215x2564  "Ä! 1  {ä 
 g-esww rweß .1 4  "wir;  w}. w: QWÜx-W-gßßf? c  wwß Jarg- "u u- 
 gßfißeläfääßwi ' xäiäggaiyäiäkfeiä  aäfßä" ßzßfkßßßßääq ffw. ä?  
 - w,  i? E1576  RasQiQ-ßßgßßß" w,  {zivil 
 J, Qvwu" e-"rw; v-  ß-vwJl-zlg  iäwwxä w I! 1,213 sie: w? A. ä"; aß- äß- Q3324? ialwgä" 
 ßäßä äiämßv g Vät} VQF-ä-xiär g? "Ming 1"" häßrgrägulß- "ßgääfüauliä v5? 1153i  k-äw" 
      
   (a:  I 
        
 zu  wäefüävißsfßvä"äävßnf räßälä-l, äßbvißlp wßßfsß- m-ßßläezmt  191g? L: i 
 ß 4-- 1 P m44"?! {rßvßA-ß" i- -1'13 Hßwtä F3  w 1m ßß m L ß 
 im w". Pwä gim 141,3?) mßgä ügkkti ühwfg raäwäi 1g.7 533;: fuf- 1a (QM, ägsvkiaj 
 pßäg-aqi, ggääöw F? i-Fvfgäm u? QAQQY;  väigsiigjg-tgkäk-jk {w- ä 
       
 241921913}  bääiß" M S53"  
"W '45} a. '  c 51-  M  "w?  aß E; 
 h in?  '89} 3 x11, 51:3}.    1,4 Vjcrqijsä-f 
A-w wg wg"- 1.122s 3-11 rßßgs w e; ißmßäifß" 
 ß gßägwßifägqyßggd Hält; ü?" V 
      
Ü.   5, (Q  
     
 
A"   ß 
"Maß 
 Aäää {w aß?  
  
   
ATM. F1.,_J4 m, ß 
  Q3054 
 iiäia-ßräge; 1 
  
 
    

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.