Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Ontleding Des Menschelyken Lichaams,
Person:
Bidloo, Govard Lairesse, Gérard de
Persistente ID:
urn:nbn:de:gbv:wim2-g-1037433
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:wim2-g-4194997
A 
F 
T 
E 
K 
E 
N 
I 
N 
G 
S teld dan voor oogen des Neus 111g A. doorn B. bol C. kolom D. Vleuäelen E. 
De Lippen F. doorgefneeden en den Mond geopend zynde, koomen" e werk- 
tuigen te Voorfchyn , Welke in en aan des zelfs omtrek geplaatlr zyn , toch weleerPc 
de Tong G. wiens getal enkel , gedaante langwerpig , Van den Wortel af gelyk in een 
fpits ellrekt , in het midden gegleuft en Vouwbaar, Wiens grootte naar het begryp 
Van (in mond en Vereifch Vande beweeging is. Zy is aan he_t Tonggebeente , Strot- 
tenhoofd en Veel andere zydelyke en beneden deelen Van de Keel gebenden. Zyis 
met een bezonder toeliel Van Vliezen omkleed , gelyk onder een Vergrootglas Waar- 
genoomen en in de   
_1 I I. Uitbeelding is afgetekend; Want Van hetfpits, of de punt A. naar de Wortel B. 
ziet men zommige lichaamkens , van gedaante als een tand C. hard gelyk nagelen, 
of kraakbeenderen , Weshalven ik de zelve ook Klaauwtjens zal noemen, langs het 
lgeilrektei Vlies opgerechr. Tuffchen deeze Vind men eenige tweehoofdige lichaam- 
Vens Van het zelve maakzel. ( zie de  
I I I. .Uitbeelding. ) TulTchen deezetwee foorten en- ook te met op de zelve Wer.- 
den blaasachtige , peersgewyze en heldere Bollekens" geßeld D. Deeze Klaauwtjens 
zyniuit Veelvuldige (zie de?  "g   f  e_ 
IV. Uirbeelding.) zaamenfchikkingen van Vezelachrige- laaten A. gemaakt, 
Welker midden B. mer achtig en doorgaandeis a; roch de bollelzens , blaaskens gely- 
kende , zyn hol. Dir dgubbel foort Werd met een zeer kloek en taay Vlies ( zie Uit- 
beeld. II.) E. omtogen en ter zyden aan het zelve gehecht. Dir Vlies Werd onder 
door Wolachtige Vezeldraadekens Iingelyk een-tweede Vlies , gefchraagds Welks 
Weezen door e Voorgenoemdejlichaamkens Werd doorboord en niet gevonden 
onder het eerPre Vlies , als-dear deeze".lichaamkensontbreeken.s In eenige tulfchen- 
rnimtens der zelve ontdekt nuen hollighedeniG. Welker grond zeer voos is. Het 
Vertoogdee-zer lichaamkens Van achteten Werd gegeeven in de- 
YQUitbeelding. A. afgefcheurde en gebrookeneBollekens. Oneffenheden der 
Klaauwtjiens "B. I-Iet Wol- en Vliesachtige Weefzel C. Voosachtige olEeningen D. 
Deeze bekleedzelen Weggenoomen , komt een zeeker Weefzel te Voorfc yn , ( zie de 
V I: U itbeeldin )o gelyk een net gefpreid , wiens loop van vezelen zoo Verward 
en Verföheiden is , gar men Van de zelve niet_s zeekers Rellen kan s want in gekookte 
rongen isi het taay , roch in raauwe glibberig : des zelfsbovenlle gedeelte , ofwitach- 
arge plaatis dun" , de onderPce dik en minder broos , ( zie de 
V I I. "Uitbeeldingj hebbende zoo Veel garen aläerklaauwtjens zyn A. Ook 
ziet men hier veel Buiskens , Welke naar de bovenvlakte Van de tong loopen B. De 
hoorden deezer garen zyn oneifen door de nablyfzelen der afgefcheurde vezelen en 
Varen , zoo Van hun eigen Weezen , als Van de klaauyvtjens. Dir gefiel Van deelen Werd 
00k in den geheelen omtrek des Monds oVeral , roch Voornaamelyk aan her Verhemel- 
te gevonden. Ondei: dit netachtig dekzel (zie-de 
VIIIJUitbeeld.) zyn eeni e tepelxVyze A. zenuwachtige Vlechtingen en klie- 
ren verborgen B. Welker hoofdeläens met het bovengenoemde mergachtige midden 
der klaauwtjens een onfcheidelyke gemeenfchap hebben : zoo dat deeze klaauwtjens, 
gelyk hoornen , deeze tepelwyze lichaamkeils , by Wyze Van een Vlies , dekken. 
Deeze klaauwtjens werden Wederom met de Vleesvezelen Van de tong op veel plaat- 
zcn Verknocht: zommige van deeze zyn groot G. andere kleen D. eenige op den 
anderen gehoopr E. eenige gantfch Van den anderen gefcheiden en Van bezondere e- 
daante. Omtrent de zelve zyn veel Klieren F. gelegen , aan Welke de Vaten Van her 
 IICCS-
    

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.