Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Ontleding Des Menschelyken Lichaams,
Person:
Bidloo, Govard Lairesse, Gérard de
Persistente ID:
urn:nbn:de:gbv:wim2-g-1037433
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:wim2-g-4197511
DRIEENNEGENTIGSTE 
A 
F 
T 
E 
K 
E 
N 
I 
N 
De" zaamenirelling der Wervelbeenderen ,vvan her Hoofd r0r her Sraarrgebeenre, her 
 Welk 00k onder deeze naarn moer begreepen Werden , zieh "uirlrrekkende , deild aan 
den Hals zeven , aan den Rug twaalf en aan de Lendenen vyf beendeten van deeze naam 
roe; noch Zier men diergelyke vyf in her Heilig gebeenre. In bejaarde beRaar elk gebeen- 
re op zic-hzelve , maar in ongeboorene en jonge kinderen ,ß uir veel- beenderkens. Ieder 
Wervelgebeenre is inwendig hol , uirwendig ongelyk , van de zyderbulrachrig, onder en 
boven vlak. Behalven her midden groore gar , heefr ieder zyn mindere doorbooringen 
op de zyde. Ieder Wervel heefr zeven uirfreekzels i; tWee boven , rWee onder en 200 veel 
dwerfche van de zyde , Welke in den Hals doorgaar zyn; achter eene zeer groore 5 roch 
glleen her Wervelgebeenre her Welk naalr aan her Hoofd is , heefr deeze niet : zy werden 
op vyfderley Wyzen re zaamengevoegd , z00 door vliezen , banden , kraakbeenderen , als 
door Qnderlinge onrfangenis en inleding der beenderen. Dir geheele zziamenfrel van been- 
Eleren is , na vereifch der beweeging buigbaar. Her eerlre Wervelgebeenre van de Hals , 
zier de    
I. Uirbeeld.) den Waerelddraä-ger lgenoemd , is dunner en harder, dan deandere. Zeer 
gianzienelyk "is in deeze A. de v00rPre verhevenheid , verbeeldende een halve rondre ; 
gelyk 00k her B. achrerlre uirPreekzel. Deeze onrfangd de randWyze uirzerring van her 
volgende Wervelgebeenre." Dir eerlre Wervelgebeenre r00nd van de andere zyde , de 
 II. Uirbeelding. De Omdraaijer ( zier de 
I I I. Uirbeeld. ) fchier uir her midden A. een hard en rond aanhangzel , ofzerzel , naar 
een rand gelykende; des zelfs bovenvlakre is voor de aanhechring des bands onelfen en 
ruw. Dir Wervelgebeenre Werd door behulp van een bandachrig Vlies aan de eerfre , zyn- 
de aldus aan her Hoofd Vafr , verbonden. Her achrerfre gedeelre van dir Wervelgebeente 
Werd afgebeeld , in de     
 IV. Uirbeelding. De derde ,ede As, ( zier de     
r V. Uirbeelding van rerzyden naar boven roe uirgehold A. enmer eennirwas begif- 
rigd onrfangd her benedenfre uirfrek van her bovenflze Wervelgebeenre. De volgende 
drie hebben, als dir, gemeenelyk" een gefplitfre doorn , of uirfreekzel. Her laatPre, her 
Welk geeninwendig uirllzeekzel heefr, is zwaarder van gebeenre, dan de andere. Den doorn 
deezes Wervels zier men Van de andere zyde , in de  
 V I. Uirbeelding. De Wervelbeenderen van de Rug werden in her gemeen rwaalf ge- 
reld; waar van ik , 0m dar zy onderlingelkander van zaamenirel en maakzel gelyk zyn, 
een enkele zal verroonen, ( zier de 
VII. Uirbeeld.) Deeze , mer een onrelbaare meenigre van gaarjens voorzien zynde , 
hebben valre A. uirzerringen , dikker doornen B. en holrens C. bequaam r0r inleding van 
de Ribben. Zy werden door een. bezonder , met ver voorzien vlies , overrogen ( ziet de 
riende Afrekenings VII I. Uirbeelding) De inwendige gedaanre van een Rugwervel 
Werd afgerekend , in de   
VIII. Uirbeelding. Her laarfre Wervelgebeenre van dir gellagr is onder mer A. uir- 
freekzelen , gelyk de Wervelbeenderen der Lendenen , voorzien; zier de 
I X. Uirbeelding. De omgekeerde gedaanre van her zelve Werd afgerekend , in de 
X. Uirbeelding. De vyf Wervelbeenderen der Lendenen zyn zwaarder, dan de refr: 
(zen der zelve is afgebeeld , in de 
XI. Uirbeelding; Wanr de andere zyn elkander gelyk , mer verfcheidelyk geplaarfre 
garen d00rb00rd A. onefR-n door uirireekzelen B. en een lolTe zaamenvoeging veree- 
nigd C. v00_rrs mer dikker doorncn begifrigd , Waar aan banden en peezen der Spieren ge- 
hechr zyn D. Her aanzien deezes Wervelgebeenrens van achreren , verroond de 
 X I I. Uirb eelding. Aan de Wervelbeendcren van de Rug zyn gevoegd , bezier de 
 VI E R-
    

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.