Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Ontleding Des Menschelyken Lichaams,
Person:
Bidloo, Govard Lairesse, Gérard de
Persistente ID:
urn:nbn:de:gbv:wim2-g-1037433
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:wim2-g-4194539
O 
N 
T 
L0 
P13 
I 
NA 
G 
MENSCHELYKEN LICHAAMS, 
Gedaan en uitgegeeven door den Heer 
GOVARD BIDLOO. 
 aat Strabo , laat Solzn en andere letterhelden  
 Der oudheid , naar un luPc , gePcalte en landaard, melden 
T Van "s Waerelds groot gebouws dat Ptolomöe, gewoon 
 Te Pcreeven wyd en zyd , die xgondreiiu Pcelf ten toon: 
Dat vr , in laater eeuW, Kirc eer be chr f de landen 
Van Cdaina en doorwroete a1 's aardryks gIIIgCWQHdCII, 
Ons leije , dat men in het duiPEre r k niet dool" 
En aan den dag breng" 't geen die dlonlöre mynn verfchool; 
 Daar hy, als Hercules , ten afgronde in koint dringen: 
Maar op een hooger nut zien uw befpieäelingen ,  
Heer BID L O O , Wien noch tyd, noc moeite, of vlyt verveeld, 
Het heerelyk gebouw, des Scheppeirs evenbeeld, 
De kleene Waereld , zoo naauwkeurig te befchryven , 
Dat geen bediller ooit den maaker aan durf wryven 
Een vlek van misfiel iln het fchepzel en niet meär 
Een venPcer van krifca in 's menfchen borPc be eer". 
Men danke uw arbeid , die "t zoo kunPcig kon äertoonen: 
Een dub'le Lauwerkrans moet u naar waarde kroonen; 
Wyl gy door Artzeny en DichtkunPc, even fchoon , 
Verdiend den eernaam van Apolloos dub'le zoon. 
 LAILRENS BAKE VAN WUILVERHORSTÄ 
Aan de Heer 
O 
N 
T 
R D B I D 
Uitgeevende zyn 
L E D 
N 
G 
MENS 
DES 
CHELYKEN 
LICHAAMS. 
7 e; j erhaafde Ahderajfend 0m Demeerit , hedneht, Terwyl het perßiend Hert den vleed van 't hloed heheed. 
f?  Toen hy in eenzaamheid gedierte gizg entleden Geink een Zen die deer zyn licht en warme ßraalen , 
 ' w En fchreef Hippecrat es emhnlpe ; ie nit zncht, Het a! verquiht en G)! de kracht van 't leeven veed. 
 Demut Hem h): guam enderhield en heerde zyne reden. Ik zie de hnnßen uit de Ontleding wysheid haalen 
De fehemper die a! 'e deen de: waereld: heeft helaeht 't Z_y de Eevenreedenheid de Beuwkunß ßelle een maat ; 
Sprakfk zeek hier de eeirßreng van de dwaaeheid;gy daar legen, Beetzeer- en Sehilderkunß haar licht feheppe uit de leden 
Heer B I D L 0.0 weist an: e; terwyl uwyver traeht En zaamenveeging ßand en werking en gelaat 
Ten nut van elk in zieh Ged: werkßuk te everweegen. De: liehaams ef het z} dat Diehtkonß ryh van reeden , 
De onzieneßhe werd da: kennelyk gezien. (ßen ; Haar fehilderßraak fehaakere en verme op 't vlah paaneel. 
Die: draagd men 't heefd emhee niet laag naar de aarde, a]: hee- Ihmeerßak die: '11 klaareen , daar in 't gedrang der helden 
Krygd kennze van zieh zef; läerd zezte heegmoedvliän. De "ueerman nederplefife en 't resjfurf in Vgaareel 
'e Geheuw de: Iiehaams z): een heek wer kleeke gejßen. T een Griek Trejaan Trejaan den Griek ter neder velde , 
G) a]: een reyziger die "t rend de: waerel s kend V erßandig ; want h) teend wat wenden deedeßlk , 
E n '13 groet gevaarf hefehryfk den haart teond van die landen : Of noch geneeshaar zyn en kend de hinnedeelen. 
De kleene waereld hier aan ens verjfand in prent. De entleding geefe Genees- en Heelknnß klaarder hßrk. 
115er n de Nier een nynn vanßeenen en van zanden De hnnßen band aan hand ten rey gaande onder Vßreelen 
En de Adersßreomen daar zieh 't veedzeldeer verßreid. Van Bidlee: pen zeefeheen en deftig afgerieht 
De Herßenezz emheeg als in eenlreen van hinnen Bedanken hem ; terwyl elh: flieht z}: hem te minnen 
Deen recht verdeeleizde met reede en hillykheid I-Iem re eaßeren Thehm leef, wer Artzeny en Dicht : 
Alle aznpteß , 11441" 56111113 41111 7 werktuig van de zinnen. Maar deen z} 't niet i welaan , dan deen 't de Zanggedinnen. 
 Pu-zrzn "VERHOEK. 
I N3
    

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.