Volltext: Bilderatlas zur Einführung in die antike Kunst (Bilderatlas)

 Wim J LJJREJFEJ 
 ä "ß jÄ C1 ' ' 'ß" IFßärßL-Ü- wi, 
 I". I, fißßw ß ß Q Jiää-rähäiä 
 a, 3d   1m 69' m1 "l im  m. 
umdmgä", z. ßygu-eanß E! M,  X 94m K 1 ä 4  X1, 
Wmmlßlßärlrßißäß 7x" ßßßß-är": 351W tßßäßßßßwß F51 IIIITP  '46, XXX 1a. ßfpßäß "äüidgznnnnnn III  y w 
 iwßßgwßßßßwi" all. -1 '1 ä! iißßgß " l-ß  y  i:  XI-"Ö.ß 
 ßWäi 1M" ß m H? aß lßßs-frq  ß  ff   ßßuß 
 145;." qjßus  .1ß   "a  nßwßßvbf,  ICI-ä" (z? .9 6,90 Xß [III g  N:  
 ßßißßißßßiaßiyßß ßßißäqßgi ßrffß a;  . Wßßmßß;  wßß; Ä  4- y 1.  ß  ä  
 "ßßFßßtl:  w ß" z: '12   fßtißß [ß  S  47'  i ß; X9  ß"'  ß 
    - 1 (N   11x35       
ßwßßßßßüßiu "ßßßßßßßßßfßßß ßßßßßßßißlßßlßßfßßßtß u E lIrä-Tjfäsääylgf? g ß ßß ßiiß? "ßißl    j 7' ß f "w, '37 ßßng; Q  ß"  A  
  ßW Eßlß ß E9 4 ß   '      a5 
  . 1  ß ä z"     
 lind 1.. Hßff    F)? 5 _ (uäl; w Ex S; l E? 77'? ff o0  Xkx  
 {fßßß ßß": .18?  Ößß ß'ßß ßH, d!" I:  '10 x59 ßß":  ßä, ß ß f  ßßß" E. 
sveiigß  ä X J. f" ß. ßzß,  Y X 4'] E: "m. Ääßsßßßäßsißßßmwßmi ßß. ß CJbß  
,"(1"ßwßmwßwßßxßßälß-rgül f,   {Vj- Äßßlß Jßßß 1 "Eß 1 -1   W17 71W:   V-_ _  n. {ß  LLHW EßWIHH: 'iß_w  n?) ß-QLH-vätäj Üürßm  Ißbß; IM ; 
ßrgaßßffxvißßßßß "ßYß im.  ß; "a i g     w, _-ß  W F? ßißßLäfiüßqßißßP" ÄPÄPÜÄUÜATLJ 7 " w],   
ßÄßßqßßßßß. .1 ä i:   iTß ß'ßß    3M ß]   äf [Ämllllllllxlll g 15 
 ß lnßßßßßßßß Tßßßß: uß7i't"ßßßIiBa-ßß I. äwmß   ß ß 23 Wäwf  
.11. ry ßß!  w? (ä.   ;;ß 4    X _...ßßßßx R f: ßjdpßfjmn    
 ää-   C-  ß ä ß.     1 A4 
  7-1 5:2 '75     S " xißßxß    1' .'Sj  .1 
Maß  ä Q8 Xß X  _ ä . w".  .1 .14 
 V WEH... ex x  x   ' w  I" 
r-Iß 21,31..  z, H x; 1- U65"  k x ä a 4.x   ; f. 
 Yß  i; m   l. (am um [52 wgßpx mßLyß-xr w; POPVWSS w. ßßßflßzagußlßw vx KR 5; x 3 I! _ .4 l   j 
     j w. I  Yl II     5     
"f? ß: ßß  ßßßß  -ß1 ßß  "W-ß  XÄ sß Q ix    w 
w"?  iß "ß ß"   g     "ßßßßh 9 ' 1' s? 
 ßßßß, .ß 1. 1.   ß. i. A!    xß- X-x .1 ß-   
ßßßßßßßß 1 ßßrßßläßß mßßnßmfßzlf llllßiiilaä MÜIL-EWßWIWLli ßß H. 2'"    ß ßß v ' l 
    WJLT, qm": {i-LJ  HH-  ßlyä  -  I, 
 f  ßäl? ß   ß-ß-ß" 
'ßß  1  ß  
   P ß ß x43." ßäß nßßß  ßß; 4 H EÄJX 
äßrßläyßßäßgßy J  l    .ß ZI- W f X I!  K1  ,ß 0-"  w    
Ä ß: N- b ßßßß f" w" jj  KU (aß   .QßL7ELl_Li f] 1,5l. , Lly J. 2. Colosseum 1n Rom, Grundnfs der vler Stockwerke. 
 ßß ä ß. ßß T.  "ß ä ß  ißßßß k? {h 15.1 W 
  'I W ßßßßßß rß ß" ßßßßßß ßßf Eßßßßßß-ßß ßyß  wßßßffßlßßßßßßßßßfßßßßßßßß  
  'ß "x ß  ilifrßß T; .11 T K!  W14.  ß "ßtiqß ßißßßßßmißß.  ß   gar ß   
äfäzfxix-  ß   h KW. 13;; .   7' aßYßlfßßß  ßßßßßß Jßilßegßiwß. 1 ß"?     
   51   
    'ß       
    w"    j  " F!      . 
   Ü rß   :    'ß  
      
 T51"; "ß     
 MS   M u ßeß- '16 Zar-r; 4a aßßßßßqßlß? lßß- ßß   ß rßßßßßßß   . 2. ß 
 w, i. Trißä üßß-ßß-ßßß-ßß"  ßl i  
 6'" "3     ß.  "öälßßßW-"ßß. ßßß-"ßß  U1? ßßßßßßßßßfßßl""ß"ßßßß IßH F! f? "   "i" 
T"  ß S" I"      
r   ws- .1 ßßwjwfää P  4' ß. ßßß ßßßß,-'ßßr'  w,     ß, ß-u 
49 uirßägvälßßß  ,Ycf;i(g aß" ßfß lafiß w ß. . hifärßlßqy; ßßf ßßwßlßlßßßß. wvifmrzvwß i? 
w D)  x i" ß v, an   N ".ßß.?lißßßß.ß?' ßilßilßßäiiißäßß ßßißßßß"? ßqßßtß  Mßyßßßißßßjifßfüßllm ß? "ßßßjyßßäßilßälß?!ßßßlwßßßßßßßßßßßi ßßi-ß ßßßßß" m. wäge.   
11m5 5 X 5x)  fj" f X X k) w.  v, f! Ü- MSJ. ßßßßßgyßäßßjmwß,lßßrßßlßsväßfai qfßß. lußhrwf. _ßß ßyäwß wlyfwww], ßl üiäaß, hlhlglwalxhw. i?) 1,. ßriläl Lgvzm   w;  w: 
6'  x ß" 41 A.  L1   ß-LÄEÄ  F; w ßßßßßßißßßßßsß.  f,  lßßäßnßä "WY   ßßßl 
ßM 62 M! ßßßbw am W "j ß 4'  "äßßiß" F9 ß; "M? i  ßßßßrßßßß . wßßrßßßßßßßßaßßßß ßßßllyßßßnßßßßßßßßßßßßßßülßßä!ßßßßß ßßvßßßhhaßßßßßßßß- P    
(Hwx  (63395 käaw  v  Jätläxadüißwwp-äääänßü gFßHm-bäi goärwg;   _ iwlljyißßflß 55;;  ("f m, M! 'i  
 I  Q x W, 4"     p flßß. I.  u; Aimß Q , M1". ß-Mßß"  "M" ßaßg   m 
YQFN)  "u UIJ   ßf     T!    
  174 ,7'k  X Mwfßjvßßxßi iä; iißii, LJÄLSNZlHßJwqßälxxhhßfß 1.2.35 Nßßäßjgxl,  74ml A- 317,. Uyvig-l,  .    v. ßßbvßrlnääßlßm.  
 I" ß   J Ü     1   1   "aß  
XX XXÄ 3  QM )  ß.  j  "v"  ßggßzßß y "Tjßllfrf-"rßz k;   v, w-  ß; f. Wß 3;: 
W  R L M 7 I!) 7 W T  6.114,11," ß.   .ß.ß  wßßßßß gßßgämigßägßßßakfk; ß Ä  (Vuvßßü 
XN   l "ßqßyalmßm qßßß;  ßlßgßäßij ißäßißi  Ywßfßßgdhßßi '11. 1 ß "ß  ßh:  ß nßßi.    fßgßfgßßlßi, 
"Tßß    'ßki.ßßßßßß'ß' ?ßß1ß1'ß1ß..l3ß'  Ü qßyßl, "r 3331;;    "F"  Äpßsß. i;  w  ß 1:1;  1' l-n. M, i" "ßfwß, 3.1; 
KQXÄI Rk- f Y  {N  Jß- lß-ßrßßuß-aßßnßßßmwlßß. w ßßlßß- 1' ß-eßwp. w ss ßßßei;    ßßfßßfß ßß w.  w; ü,  w. xißßßßßßßNßßlßWl-ßüß" Ada" 
K wg. 'ß l 7 V ßaßljßj1ß1ßßmß11ß.ßßßAßßi ßßßfqmi ß Jlllllßgßgßlßl"   "f" s"   "ßßardv    ß-ßßß-Q 
 Jßßßßßßfwßßß m. ßßißißßiißßslßß ß'    ßß-iv nßlßßßl".     Hi?" 
  Lß ä ßßßßxf  W: Will P1 ßwßwlqjwxh Q  5,11"; Hßbßy" fßßßgyw]    ßßd. ß"ß.ß'  _  m, 4' " 
 -ßß.ßß. ilfßßlßgliili ß, ßßßgßßßß?    ßmß. ß   
              
              
    filfßß ß Jnflßß  milßßßizßlilfzßnäßül.ßiiiämlüllHi! ä. minimal H! ßI 
 .1 .5. ßßlßll'__ 
7_ Kapitel] vom Tilushqgen in Rom_ Cologgeum in Rgm_ Durchschnitt in der Längsaxe, 6- Relief Vom Titusbogen in Rßm. 
   Druck von August Pries in Leipzig. 1885. 
Verlag von E. A. SEEMANN m Le1pz1g.
	    
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.