Volltext: Die Maler. Die Architekten. Die Toreuten. Die Münzstempelschneider. Die Gemmenschneider. Die Vasenmaler (Bd. 2)

532 
Ortsverzeichniss 
Bauwerke, 
Bildhauerwerke 
Gemälde. 
II, 331. 332. 377. 378. Ares 
v. Timotheos oder Leochares 
I, 383. 388. Moschos v. Arte- 
midoros I, 472. v. llrIake- 
don I, 503. v. Archida- 
mos I, 606. 
Helikon: Apollo u. Hermes v. Ly- 
sipp I, 361. Dionvsos v. My- 
ron I, 143. Musen v. Kephi- 
sodotos I, 270. v. Olympio- 
sthenes I, 268. v. Strongy- 
lion I, 268. 
Herculanum: Theater v. Numi- 
sius II, 335. 372. Büste v. 
ApolloniosI,543.Zeicl1nungen 
v. Alexandros II, 308. 
Hermione: v. Dorotheos I, 
286. v. Kresilas l, 260. v. 
Phileas u. Zeuxippos .l. 419. 
Hieraka (Attica): 4? v. Aristo- 
kles I. 106. 
Hierapolis: Kombabos v. Herme- 
kles 1, 468. 
Hierapvtna: w? v. Damokrates I, 
503. 
Iasos: Artemis v. Bupalos u. Athe- 
nis 40. 
Ios: Werke v. Bulos? I, 607. 
Italien: Alexander's Hochzeit v. 
Aötion II, 246. 
Ithome: Zeus v. Ageladas I, 63. 
Kalydon: Artemis v. Menaeehmos 
u. Soidas I, 112. 
Kleonae: Athene v. Dipoenos u._ 
Skyllis I, 44. 
Knidos: Halle v. Sostratos II, 333. 
379. Aphrodite v. Praxi-I 
teles I, 339. Athene v. Sko-l 
pas I, 321. Dionysos vßryaxis 
I, 383. v. Skopas I, 321. 
Knosos: Labyrinth v. Daedalos I, 
19. Chortanz v. dems. I, 17. 
Athene v. dems. I, 15. 
Korinth: Thermen v. Euljvkles II, 
356. Apollo Klarios u. 
Aphrodite v. Hermogenes I, 
522. Aphrodite v. Kanachos 
I, 76. Asklepios v. Kalamis I, 
126. Athene Sthenias v. Kal- 
lon I, 88. Herakles v. Dae- 
Xlalos I, 16. Poseidon v. Ly- 
sipp I, 360. R. v. Butan 
des I, 24. Dionysos, G. 
v. Aristides II, 173. 
Koronea: Athene Itonia u. Zeus 
v. Agorakritos I, 240. Heraj 
v. Pythodoros I, 112. 
Kos: Aphrodite v. Praxiteles I," 
340. Antigonos v. Apelles II, 
212. Aphrodite v. Apelles II. 
204. 
Kgrllene: Asklepios v. Kolotes I, 
 166. 242. 
Kypros: Zeus, angebl. v. Phidias 
I, 187. 
Kyzikos: v. Sosigenes I, 607. 
 Aias u. Medea v. Tinio- 
machos II, 280. 
Lakinion: Helena v. Zeuxis II, 80. 
Lampsakos: Löwe v. Lysipp I, 
366. 
Lanuvium: Panisken v. M. Gos- 
sutius Cerdo I, 609. 
Lasosi): Artemis v. Bupalos u. 
At-henis I, 40. 
Lebadea: Tü-ophonios v. Daeda- 
 los I, 16. v. Euthylzrates I, 
 409. v. Praxiteles I, 338. 
Lemnos: Labyrrinth I, 27. 28. 34. 
II, 324. 388. 
Lesbos: Werke v. Archerlnos I, 39. 
Lilybaeon: Hydria v. Boethos I, 
500. 
Lindos: Ehrenstatuen v. Epichar- 
mos I, 462. v. Mnasitimos I, 
463. 464. v. Peithandros I, 
466. v. Phyles I, 462. v. Pro- 
tos I, 460. v. P_yth0krit0s 1„ 
461. v. Sosipatros u. Zenon 
I. 462. v. Teleson I, 463. v. 
Timocharis I, 460. Cisel- 
lirungen v. Boethos I, 500.- 
  
Lokrer (epizeph): Eilthymos, S." 
v. Pythagoras I, 133. 
Lykone: Apollo, Artemis u. Leto 
v. Polyklet II.: I, 213. 281. 
Lysimachia: Hermes v. Polyklet! 
I, 213. 
Magnesia: T. d. Artemis v. Her- 
mogenes II, 331. 358-430. 
Makedonien: Pan v. Zeuxis II, 
76. 78. 82. 
Mantinea: Asklepios v. Alkame- 
nes I, 234. 236. 237. Hera, 
Athene u. Hebe v. Praxite- 
les I, 337. Leto mit ihren 
Kindern v. dems. I, 338. 
G. der Schlacht, v. Euphra- 
nnr II, 184. 
Megalopolis: Werke v. Damo- 
phon I, 288 ff. Zeus Philios 
v. Polyklet II.: I, 213, 281. 
Zeus, Stadtgöttin u. Artemis 
v. Kephisodotos u. Xenophon 
I, 269. 271. 
Megara: Zwölf Götter v. Praxi- 
teles I, 337. Apollo, Artemis 
u. Leto v. dems. I, 338. Ar- 
temis v. Strongylion I. 267. 
Asklepios u. Hygieia v. Bry- 
axis 1, 383. Jllros, Himeros 
u. Potlios v. Skopas I, 321. 
Peitlio u. Paregoros v. Pra- 
xiteles I, 340. Satyr v. Pra- 
xiteles I, 339. Tyche v. dems. 
I, 338. Zeus v. Theokosmos 
I, 245. u. Musen v. Lysipp 
I, 360. G. v. Euripides 
II. 57. 
Megaris (Sicilienl: Kolymbethra 
v. Daedalos I, 18. 
Melos: Hermes v. Antiphanes I, 
605. (Aphrodite?) v. Alexan- 
dros I, 606. 
Memphis: Vorhalle d. Hephaestos- 
tempels v. Daedalos I, 19. 
iMessenez Mauern v. Euphemiou 
II, 356. Werke v. Damo- 
phon I, 288. G. v.Ompha- 
lio II, 201. 
 Grenze v. u. Arkadien: 
Herakles v. Daedalos I. 16. 
Messina (im Besitz des Heius): 
Eros von Praxiteles I, 341. 
Herakles v. Myron I. 143. 
Kanephorenv.Po]ykletI,216. 
Milet: Didyniaeon v. Paeonios u. 
Daphnis lI, 327. 349. 3821i 
 Apollo von Kanachos I, 
74 1T. 77. 
Mitylene: Muse v. Lesbothernis 
I, 523. 
Monogissa: Artemis? v. Daeda- 
los II.: I, 17. 279. 
Naupaktos: Nike v. Paeonios I, 
244. 
Neapel: Posilipp v. Cocceius II, 
349. Herakles v. Glykon 
I, 549. Farnesischer Stier I, 
495 ff. s. Gaeta, Hercu- 
la-num. Pompei. 
Nikomedia: Zeus Stratios v. Dae- 
(lalos II.: I, 17. 279. 
Nimes: Mosaike v. Methyllos u. 
Manikos II, 313. 
Olus: Britomartis von Daedalos 
I, 15. 
Olympia: Bauwerke: Halle v. 
Agnaptos II. 337. Hippaphe- 
sis v. Kleoetas u. Aristides 
I, 107. 277. II, 329. 367. Tem- 
pel d. Zeus v. Libo Il, 326. 
369. Thesaurus d. Epidem- 
nier v. Pyrrhos u. A. II, 326. 
360. d. Karthager v. Anti- 
philos u. A. II, 328. 339. 
Bildwerke: s. Olympioniken 
im Verzeiclmiss d. Werke. 
Aphrodite v. Kleon I, 285. 
Apollo v. Patrokles I, 278. 
Athene v. Nikodamos I, 287. 
Helm v. Koios I, 118. Hera-
	    
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.