Volltext: Die Maler. Die Architekten. Die Toreuten. Die Münzstempelschneider. Die Gemmenschneider. Die Vasenmaler (Bd. 2)

.526 
der 
Verzeichniss 
der Bildhauer und Maler. 
Werke 
Xenokles v. Polyklet I, 214. Pasiphae, S. v. Bryaxis I, 384. Philiskos, G. v.Parrhasios 11,100. 
Xenombrotosv.Philotilnosl,82. Patroklos, in G.v.KalliphonI1,56. v. Protogenes H, 235. 240. 
Xenon v. Pyrilampes 1, 292. Paulinus, S. v. Demetrios I, 603. Philoktet, S. v. Pythagoras I, 134. 
Xenophon v. Olympos 1, 292. Peitho, in Gr. v. Praxiteles I, 340. 136. 139. 141. G. v. Aristo- 
419, in R. v. Phidias I, 174. phon II. 54. v. Parrhasios II, 
Olympium oder cIypoum, gemalt in G. v. Aristophoil II, 53. 100. 106. 112. v. Polygnot I1, 
v. Phidias I, 188. Peirithoos, in Gr. v. Alkamenes I, 24. 34. 
Olympos, in Gr.v.He1iodo1-I, 527. 237. v. Skopas I, 323. G. Philosophen, S. v. Aleuas, Antro- 
Opfernde, s. Athleten. S. v. v. Hippys 11,258. v. Panae- bulos 1, 526. v. Apellas I, 
Sthennis 1, 391. nos I, 172. 287. v. Aristodemos 1, 421. 
Opis, in Gr. v. Onatas I, 93. 95. Peleus, in Gr. v. Skopas 1, 323. v. Asklepiodoros I, 423. 526. 
123. 448. Pelias, 'I'ö0hter d. in G. v. v. Daiphron, Demon I. 526. 
Orestes, in Gr. v.Menelaos 1, 598. Mikon II, 22. v, Dßmokritos I, 106, v. Kal- 
 in R. v. Zopyros II, 412. Pelliehos, S. v. Demetrios I, 256. Iikles 1, 246. v. Kenchramisl, 
in G. v. Polygnot 11,24. 34. Pelopidas, in G. v. Androkydes 401. v. Kephisodot 1, 393. 
v. Theon II, 252. 253. v. II, 124. v. Kleon 1,285. v. Kolotes I, 
Theoros II, 255. v. Timo- Pelops, in Gr. v. Paeouios I, 244. 243. v. Stratonikos I, 442. 
machos I1, 276. 279. Penelope, in Gr. v.Thrason1, 421. Phoebe, S. v. Dipoenos u. Skyllis 
ÄOFPIIGIIS, in Gr. v. Dionysios I, 422. in G. v. Zeuxis II, 1,44. in G. vzOmphalio II, 
62. 120. 81. 86. 202. 
Ortygia, in Gr. v. Skopas I, 320. Pentathlonsieger, S. v. Alkamenes Phoenix, 
 1, 237. 238. v. Myron I, 144. Phokische Heroen, S. v. Aristo- 
Paetus u. Arria, Gr. sogenannt, Penthesilea, in G. v. Panaenos I, medon I, 62. 120. 
v. pergamenischen Künstlern 172 v. Polygnot II, 41. Phorkys, Chor d. (ähzvßkopas 
1, 446 ff. Peplos, panathenaeischer ge- I, 322. 
Palamedes, in G. v. Euphranor II, webt v. Akesas u. Helikon Phormis, Weihgesohenke des 
 II, 12. S. v. Dionysios u. Simon 1, 
Palladienraub,eisellirtmPytheas Perikles, S. v. Kresilas 1, 261. 63. 84. 
1, 411. G. v. Polygnot II, 262. 304. 380. in R. v. Phorystas, S. v.Kaphisias I, 296. 
24. 34. Phitlias I, 178. in G. v. Phryne, S. v. Herodot 1, 391. v. 
Palliati cogitantes, G. v. Timo- Aristolaos 11, 154. Praxiteles I, 342. 345. 
machos II, 276. Perixyomenos, S. v. Autignotos 1, Phthonos, in G. v. Apelles 11, 208. 
Pan, S. v. Praxiteles 1, 339. 356. 554. v. Daippos 1, 408. Phyleus, in Gr. v. Phidias 1, 184.' 
 in Gr. v. Heliodoros I, Persephone, in Gr.v.Praxiteles I, Phylarchos,G.v.Athenion 11,294. 
527. in R. v. Damophon I, 337. 344. in R. v. K0lo- 295. 
289. 290. in G. v. Ophe- tes I, 243. G. v. Nik0- Pinienapfel in Erz v. P. Cincius 
lion II, 287. 298. v. Proto- rnaehos II, 168. Salvius l, 610. 
genes II, 235. 239. v. Zeuxis Perseus, S. v. Myron 1, 143. 147. Pistis, in R. v. Arehelaos I, 585- 
Il, 78. 83. 85. v. Pythagoras I, 134. -in R. Platane, goldene v. Theodoros 
Panakeia, in G. v. Nikopläanes 11, v. Gitiades 1, 115. v. Thra- II, 38b. 389. 
155. symedes 1,246. in G. v. Plato, S. v. Silanion 1, 395. 
Pandion, in Gr. v. Phidias 1, 184. Euanthes I1, 288. 297. v. Plotinos. G. v. Karterios 11, 309- 
Panclora, in R. v. Phidias 1, 179. Nikias II. 195. 199. v. Par- Pluton, in R. v. Kolotes I, 243. 
Panisk, S. v. M. Cossutius Cerdo rhasios II, 99. Platos, in Gr. v. Kephisodot 1, 270. 
1,609. v. Skopas? 1, 322.- Peukestes, S. v. Tisikrates 1, 410. v. Thero? I, 297. v. Xeno- 
G.v.Taurisk0s1,471. 11,287. Peuketier, in _Gr. v. Onatas I, 93. phon I, 271. 
298. Phaethon, in Gr. v. Skopas I, 321. Podaleirios, in G. v. Omphalio 11, 
Pankaste,G. v.Apel1esI1,213. 227. in G. v. Menestratos II, 202. 
Pankratiast, S. v. Myron I, 144. 310. Poiesis, in R. v. Archelaos I, 585- 
v. Pythagoras I, 134. Phalanthos, in Gr. v. Onatas 1, Poinos? S. v. Polykles 1, 541. 
Pantarkes, in R.v.Phidias I, 159. 93. 120. 123. Polyeuktos, S. v. Philes 1, 453- 
160. 171. Phalaris, S. v.P01yStrat0s 1, 54. Polykrates, Ring d. v. Theo- 
Panteuchis, S. v. Euthykrates I, -Stierdes-v.Peri1l0sI, 54. doros 1, 33. 36. II, 467-59- 
410. 431. Phanodikos, S. v. Aesopos I, 607. Polyneikes in Gr. v. HypatodoroS 
Paralos, G. v. Protogenes I1, 233. Phemonoe, in G. v. Aristomachos u. Aristogeiton 1, 294. v. Py- 
238 ff. I1, 301. thagoras I, 134. 136. in 
Paralyomenos (Perixyolnenos), S. Phidias, eigenes Portrait in R. 1, G. v. Tauriskos I, 471. Ü, 
v. Daippos 1, 408. 161. 178. 287. 
Paregoros, in Gr. v. Praxiteles I, Philippos, S. v. Ohaereas I, 421. Polyxena, in G. v. Polygnot H, 
340. 24. 25. 31. 34. augebl. V- 
Paris, S. v. EuphranorI, 437.438. Leochares 1, 389. G. v. Polyklet I, 217. 
448.11, 185. in G. v. Poly- Anüphilos 11, 248. V. Apelles Polyzelos, in G.d.marath. Schlacht 
gnot II, 41. 11_. 209. I1, 22.
	    
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.