Volltext: Die Maler. Die Architekten. Die Toreuten. Die Münzstempelschneider. Die Gemmenschneider. Die Vasenmaler (Bd. 2)

der Werke 
Verzeichniss 
Bildhauer und Maler. 
5251 
Neuvermählte, G. v. A etion II, 245. 
Nike apteros, S. v. Archermos I, 
39. u. Kalamis I, 127. v.Da,e- 
dalos II. : I, 278. 283. v. Paeo- 
nios I, 244. in G12 v. Myron 
I, 143. 146. als Neben- 
werke, v. Agorakritos I, 241. 
v. Phidias I, 169. 170. 178. 
179. in G. v.Ag1a0phon 
II, 14. v. Apelles II, 209. v. 
Eutychides II, 157. v. Hippys 
  
Niobiden, Gr. v. Skopas oder Pra- 
xiteles I, 324. 332. 334. 344. 
345. 357. v. perganLKünst- 
Iern I, 444. 449. in R. v. 
Phidias I, 173. 
N0ssis?, S. V. Ihistodotos I, 525. 
Nudus taIo incessens, S. v. Poly- 
klet II, 216. 
Nymphen, S. v. Praxiteles I, 339. 
356. in Gr. v. Arkesilaos 
I, (501. in R. v.Da1nophon 
I, 289. 290. v. Kallimachos 
I, 255. v. Kolotes I, 243. 
Odysseus, in G1". v. Lykios I, 258. 
v. Onatas I. 93. in G. v. 
Apollodor II, 71. 75. v. Ari- 
stophon II, 53. v. Athenion 
II, 294. v.EupI1ranorII, 184. 
v. Nikomachos II, 168. v. 
Pamphilos II, 133. v. Parr- 
hasivs (dreimal) II, 99.112. 
v. Timanthes II, 121. v. Pu- 
Iygnot (fünfmal) II, 24. 25. 
34. 38. 39. 
Oechalieüs Einnahme, G. v. Kte- 
sidemos II, 248. 
Oekos asarotos, Mosaik v. Sosos 
II, 311. v. Heraklitos II, 312. 
Oekungene, in R. v. Archelaos I, 
5 "6. 
Oenobios, S. v. Kresilas I, 263. 
Oenoe, Brüder der in Rßv. 
Agorakritos I, 242. 
Oenomaos, in Gr. v. Paeonios I, 
244. 
Oenophoros, S. v. Praxiteles I, 339. 
Okeanos, S. v. Heniochos I, 528. 
Oknos, G. v. Nikophanes II, 155. 
v. Polygnot II, 366. 
Olympias u. Pythias, in G.V.AI'1- 
stophon II, 54. 
 Mutter Alexander's. S. v. Leo- 
chares I, 389. 
Olylnpiodoros, G. v. Athenion II, 
295. 
Olympioniken, Statuen des 
Aesypos v. Daedalos II.: I, 279. 
Ageles v. Theomnestos I, 522. 
Agenor v. Polyklet II.: I, 280. 
282. 
Agesarehos v. d. Söhnen (I. P0- 
lykles I, 537. 541. 
Agiadas v.Sera1nb0s I. 96. 
Alexibios v. Akestor I, 105. 
Alexinikos v. Kantharos I, 415. 
Alketos v. Kleon I, 285. 
Amertas V.Phrad1n0n I, 286. 
Anlyntas V. Polykles I, 536. 537. 
541. 
Androsthenes v. Nikodamos I, 
287. 
Anoehos v. Ageladas I, 63. 71. 
73. 
Antiochos v. Nikodanlos I, 287. 
Antipatros v. Polyklet II.: I, 
281. 282. 
Archedalnus v. Alypos I, 280. 
Aristeus v. Pantias I, 81. 82. 
Aristion v. Polyklet I, 214. 
I4rist0LIem0s v. Daedalos IL: I, 
279. 
Asalnon v. Pyrilampes I, 292. 
Astylos v. Pythagoras I, 132. 
133. 
Baukis v. Naukydes I, 280. 
Bykelos v. Kanachos I, 277. 
Chaereas v. Asterio I, 277. 
Cheilon v. Lysipp I, 360. 
Cheimon v. Naukydes I, 280. 
307. 
Chionis v. Myron I, 144. 
Choerilos v. Sthennis I, 391. 
Dzunaretos v. Silanion I, 395. 
Damokrates v. Dionysikles I, 
521. 
Damokritos v. Kleon I, 285. 
Damoxenidas v. Nikodamos I, 
287. 
Deinolochos V. Kleon I, 285. 
Demaratos v. Eutelidas u. Chry- 
sothemis I, 61. 
Diagoras v. Kallikles I, 246. 
Dioxippos, Gemälde v. Alkima- 
chos II, 259. 
Dromeus, S. v. Pythagoras I, 
133. 
Duris v. Hippias I, 423. 
Epikradios v. Ptolichos I. 82. 
Eukles v. Naukydes I, 280. 
Eupolemos v. Daedalos II: I, 
278. 
Euthymenes v. Alypos I, 280. 
Euthymos v. Pythagoras I, 133. 
Gelon (mitViergespanu) V. Glau- 
kias I, 83. 
Glaukos v. Glaukias I, 83. 84. 
121. 
Gnatho, v. Kallikles I, 256. 
Gorgos v. 'I'hero I. 246. 
Hieran: VIGTgBSPzIHII u. Lenker 
v. Onatas I, 93. zwei Renn- 
pferde mit Knaben v. Kala- 
mis I, 127. 
Ilieronylnos v. Stmnios I, 117. 
Hippos v. Demokritos I, 106. 
Hysmon v. Kleon I, 285. 
Kallias v. Mikon I, 274. II, 46. 
Kallikrates v. Lysipp I, 365. 
Kallon, v. Da-ippos I, 408. 
Kleosthenes (mit Viergeslwalmn) 
v. Ageladas I, G3. 73. 
Kratinos v. Kantharos I, 415. 
Kratisthenes (mit Viergespann) 
v. Pythagoras I. 134. 
Kriannios v. Lysos I, 521. 
Kritodanmos v. Kleon I, 285. 
Kyniska (mit (i-espann u. Len- 
ker) v. Apellas I, 287. 
Kyniskos v. Polyklet I. 214. 
Lachs v. Myrun I, 143. 147, 
148. 149. 152. 
Leontiskos v. Pythagoras 1,133. 
134. 
Lykinos aus Heraea v. Kleon I, 
285. 
 aus Lakedaemon, 2 S. v. My- 
l'on I, 144. 
Lysippos v. Andreas I, 420. 
Milon v. Demeas I, 117. 
Mnaseas v. Pythagoras I, 133. 
Narykidas vßaedalos II: I. 279. 
Neolaidas v. Alypos I, 280. 
Nikandros v. Daippos I, 408. 
Nikostratos v. Pant-ins I, 82. 
Pantarkes v. Phidias? I, 185. 
Philippos v. Myron I, 144. 
Philles v. Kratinos I, 115. 
PhiIon v. Glaukins I. 83. 
Polydamas v. Lysipp I, 359. 
Prokles v. Somis I, 521. 
Protolaos v. Pythagoras I, 134. 
Pyrilamnpes v. Pyrilampes I, 
292. 
Pythodemos v. Deinomenes I, 
304. 
Pythokles v. Polyklet I, 214. 
Pyttalos v. Sthennis I, 391. 
Satyros v. Silanion I. 395. 
Symmachos v. Alypos I, 280. 
Telestas v. Silanion I, 395. 
Theagenes v. Glaukias I. 83. 
Theognetos v. Ptoliehos I, 81. 
82. 
Theopompos v. Eutelidas u. 
Chrysothemis I, G1. 
Theotimos v. Daetondas I, 418. 
Thersilochos v. Polyklet I, 214. 
Timanthes v. Myron I, 144. 
Timasitheos v. Ageladas I, 63. 
71. 73. 
Timon v. Daedalos II: I, 279. 
Timosthenes v. Eutychides I, 
412. 
Troilos v. Lysipp I, 358. 359. 
Xenarches v. Lysipp I, 365. 
Xenodikos v. Pantias I, 82.
	    
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.