Volltext: Die Maler. Die Architekten. Die Toreuten. Die Münzstempelschneider. Die Gemmenschneider. Die Vasenmaler (Bd. 2)

522 
WVerke 
Verzeichniss 
Maler. 
der Bildhauer und 
524. v. Laphaes I, 113. v. Hermione, S. v. Kalamis I, 127. Hund u. Hunde, S. v. Erlthykra- 
Lysipp I, 361-63. 368. 370. v. Theodoros I, 419. in R. tes 1,409. v. Leukon I, 609. 
432. 437. v. Machatas I, 503. v. Agorakritos I, 242. v.1.ysippI, 366. 370. v. My- 
v. Menestratos 1, 422. v. Me- Hermolykos, Weihgeschenk d. r0n1, 145. 147. 151. v. Simon 
nodotos u. Diodotos I, 501. v. Kresilas 1, 262. I, 84. in G. v. Nikias II, 
v.My1'on I, 143. 147. v. Ona- Hermon, S. v. Theokosmos 1, 246. 195. v. Polygnotä? 1I, 22. v. 
tas 1,89, 92. v.P0]yk1es I, 275. Protogenes II, 234. 242. v. 
541. v. Polyklet I, 213. 227. Hermophantos, S. v. Tisandros 1, Publius II, 311. 
v. Skopas I, 322. v. Volca- 275. Hyakinthos, G. v. Nikias II, 195. 
nins I, 529. Thaten u. Hero u. Leander, G. v. Apelles? II, Hydria, cisellirtvßoethos 1,500. 
Arbeiten d. Gr. v. Lysipp 206. Hygieia, S. v. Pyrrhos I, 264. 
1,362. v.Praxite1es1. 342.-- Heros, G. v. Apelles II, 206. v. 265.- u. Asklelaios, Gr. v. 
u. Acheloos, Gr. v. Dontas I, Timanthes II, 122. 123. Bryaxis I, v.Dan1ophon 
46. u. Amazone, (h: v. Heroen, G. v.'I'heomnestosII, 1,288. v. Dionysios I, 62. v. 
Aristokles 1, 117. 123. des 256. Nikeratos I, 272. v. Skopas I,' 
Augias Stall reinigend, v. I-Iesiud, in Gr. v. Dionysios 1, 62. 320. v. Xenophilos u. Straton 
Phidias? I, 187. u. d. 120. 1,420. in R. v. Kolotes I, 
Hydra, v.P01yklet I, 214.- Hesione, G. v. Antiphilos II, 248. 243. in G. v. Nikophanes 
Dreifussraub, v. Dipoenos u. 250. 274. II, 155. 
SkylIis I, 43. 44. v. Diyllos IIeSperiden, S. v. Theokles I, 45. Hymenaeos, in G.v. Action II, 246. 
n. Amyklaeos 1, 113. u. 46. in G. v. Panaenos I, 172. Hyperides, S. v. Zeuxiatles I, 398. 
Hesperidenbaum, v. Theok- Hestia, S. v. Glaukos I, 62. v. Hypolepsis, in G. v. Apelles II, 
Ies I, 45. u. Hydra, v. Skopas 1,321. 332. in R. 207. 
'l'isagoras I, 522. u. Löwe, v. Phidias I, 175. 
v. Nikodamos I, 287. 307.- Iiieron I., Weihgeschenk des H, Jagd, Alexanders v. Lysipp 
in Gr. v..A1kamenes 1, 236. S. v. Onatas I, 89. 93. II., I, 364. u. Hunde, Gr. v. 
v. Myron I, 143. 147. in S. v. Mikon 1, 502. Lysipp I, 366. 370. auf 
R. v. Gitiades I, 114. v. Phi- Hikesios, S. v. Tisandros I, 275. Bechern eisellirt v. AkragaS 
dias I, 171. 175. v. Damo- IIiIaeira, S. v. Dipoenos u. Skyllis 11, 401. 
phon"? I, 290. v. Praxias u.' I, 44. inG. v. Oinphalio II, Jäger, s. Bewaffnete. S. v. 
Androsthenes I, 248. G. 202. Euthykrates I, 409. G. v. 
V.Ap8116S11, 206.223. v.Ari- Himeros, in Gr. V. Skopas 1, 321. Aristides I1, 172. 178. 272. 
stides I1, 174. 177.. v. Arte- 332. Iaia, eigenes Portrait, G. II, 304. 
mon II, 284. 297. v. Euan- 1akeh0s,S.v.DiogenesmAesuqI, 
thes 11, 288. 297. v. Near- 139. 548. in Gr. v. Praxiteles I, 
chos I1, 300. v. Panaenos II. Hippeus, in R. v. Agorakritos 1, 337. 344. 
272. v.Parrhasi0s1I, 99.118. 241. Ialysos, G. v. Protogenes 11, 234. 
v.Polygn0t? 11,21. v.Zeuxis Hippodameia, in Gr. v. Paeonios 235 ff. 240. 
II, 80. 83. 85. I, 244. in G. v. Panaenos Ianus, S. v. Skopas oder Praxi- 
Herakliden, G. v.Apo11odor0s oder 1, 172. teles I, 324. 344. 
Pamphilos? II, 71. 132. Hippokampen, S. v. Skopas 1, 322. Iapygier, in Gr. v. Onat-as 1, 93. 
Hermaphrodit, S. v. Polykles I, HiPPO1yt0s' SV" Timotheos 1.383. Iaso, in G. v. Nikophanes II, 155- 
541. G. v. Antiphilos II. 248. Iason, in G. v. Mikon II, 22. 
Hermeroten, S. v. Tauriskos I, 249. 274. Ibykos, Büste nach PraxiteleS 
471. 474. Hipponiachos, S. v. Simos I, 468. I, 621, 
Hermes, S. v. Antiphanes I, 605. Hippomedon, in Gr. v. Hypato- Idas, in G. v. Omphalio 11, 201- 
v. Damophon I, 289. v. Dio- doros u. Aristogeiton I, 294. Idomenens, in (h: v. Onatas I, 92. 
dotos? 1, 501. v. Epeios 1, Hipponax, Spottbild v.Bupa1os u. Ikaros, S. V. Daedalos? 1, 17. 
23. v. Eucheir 1,551. v. In- Athenis 1, 39. IQ, S. v, Deinomenes I, 273. 
genuusT-II,613. v.KaIamis I, Hippothoosjn Grf.V.SkOP3S1,323. G. v. Nikias II, 195. 200. 
126. v.Ka110n1,113. v.Nau- Historia, in R. v. Archelaos 1, 586. Iokaste, S. v. Silanion I, 394. 
kydes 1,279. v. Onatas I, 92. Homer, in Gr. v. Dionysios I, 62. 395. 396. 434. 438. 458. 
v. Phidias 1. 183. 190. v. 120. in R. d. Archelaos I, Iolaos, in Gr. v. Skopas I, 323. 
Pisten I, 410. v. Polyklet I, 572. 584. in G. v. Galaton in R, v. Praxias u. Andro- 
213. v. Skopas 1, 321. v. So- 11, 288. sthenes I, 248. 
krates 1, 271. v. Telesarchi- I-Ionigscheibe, v. Daedalos? 1,18. Iphigenia, Opfer, in R. v. Kleo- 
des 1, 558. v. Zenodoros .I, 20. menes I, 545. 559. 569. 
603. in Gr. v. Kephiso- Horen I, 119. S. v. Endoeos I, G. v. Timanthes II, 121. 123- 
dotos I, 270. v.Lysipp 1.361. 99. v. Smilis 1, 27. 28. 46. 124. -in Tauris, G.v. Tirn0' 
370. v. Praxiteles I, 338. 58. in R. v. Dalnophon I, maehos II, 276. 277. 279. 
350. in R. V. Kolotes I, 289. alsßeiwerkevonPhidias Iphis, in G. v. Polygnot II, 40- 
243. v. Phidias I, 175.  I, 174. v. Polyklet I, 212. v. Iris, G. v. Aristides II, 173. 
v. Parrhasios II, 98. Theokosmos I, 245. Isokrates, S. v. Leochares I, 336-
	    
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.