Volltext: Die Maler. Die Architekten. Die Toreuten. Die Münzstempelschneider. Die Gemmenschneider. Die Vasenmaler (Bd. 2)

der 
Verzeichniss 
Werke 
der Bildhauer 
und Maler. 
519 
1rtem0n,S.v.P01yk1et I,215.227. hos I, 264-65. 266. v. Sko- Baton, in Gr. v. I-Iypatodoros u. 
iscendens oder descendens cum pas I. 321. v. Sthennis I, 391. Aristogeiton I, 294. 
clipeo, G. v. Polygnot II, 26. v. Timokles u. 'I'imarchides Batton, in Gr. v. Amphion I. 105. 
1sk1epi0s,S.v. Alkamenes I, 234. I, 537. 541. 561. in Grr. Becher, v. Kalamis I, 128; copirt 
236. v. Apollonios I, 542. v. v. Chionis I, 113. v. Dipoenos v. Zenodoros I, 603. 
Assalectus I, 612. v.B0ethos u. Skyllis I, 44. v. Dontas I, Bellerophon, in R. v. Praxias u. 
I, 501. v. Eetion I, 502. v. 46. v. Euhulides I, 551. v. Androsthenes I, 248. v.'1'hra- 
Kalamis I, 126. v.Ko1otes I, MyronI,143, 146. v. Phidias symedes 1, 246. 
166. 242. angeblich v. Phi- I, 184. v. Praxiteles I, 337. Besantis, S.v.Dei1101nenes 1,273. 
dias I, 184. v. Phyroinachos v. Theron I, 297. in R. v. Betender, S. v. Boedas I, 408. v. 
1,443. v. Thrasymedes I, 246. Gitiades I, 115. v. Phidias I, Sthennis I, 391. s. Frauen. 
      
I, 537. 541. v. Timotheos I. nes I, 248. in G. v.Amu- Bewaffnete, s. Athleten. 
383. in Gr. v. Bryaxis I, Iius II, 307. v. Antiphilos II. Biene, oisellirt v. Phidias I, 187. 
383. v. Damophon I, 288. v. 248. v. Kleanthes II, 7. in (I. Bigae, s. Gespanne. 
Dionysios I, 62. v. Kephiso- Poikile II, 21. Billienus, S. v.Agasias I, 571. v. 
dot I, 393. v. Nikeratos I, Athene, Priesterin d. S. v. Aristandros I, 605. 
272. v. Skopas 1, 320. v.Xe- Eucheir u. Etlbulides I, 551. Blumen, G. v. Pausias II, 272. 
nophilos u. Straton 1,420. Athleten, s. Olympionikem- v. Bogenschütz, S. v. Simon I, 84. 
in R. v. Kolotes I, 243. Cepis,v.Cha1kosthenesI,526. Bonus eventus, S. v. Eilphranor 
G. v. Aristarete I1, 300. v. v. Mikon I, 274. 502. v. Ste- 1, 315. v. Praxiteles I, 337. 
Nikophanes II, 155. v. Om- phanos I, 596.-Bewaffnete, Boreas, G. v. Zeuxis II, 80. 
phalion I1, 202. Jäger ußpfernde, S.v.Bat0n Briseis, in G. v.P01ygnot I, 40. 
Asteropeia, in G. v. Mikon II, 23. I, 527. v. Eueheir I, 551. v. Britomartis, S. v. Daedalos I, 15. 
Astragalizontes, S. v. Polyklet I, Glaucides, Heliodoros, I-Iika- Bronte, in G. v. Apelles II, 207. 
216. 224. nos, Leon, Leophon I, 527. Butes, in G. v. Mikon II, 23. 
Astrape, in G. v. Apelles II, 207. v. Lyson I, 558. v.Menod01-os 
Astyanazgin Gvfolygnot 11,40. I, 556. v. lIrIyragros I, 525. v. Caecilius, Qß-Rufinus, S. v. Ana- 
Astykrates, S.v.Tisandros 1,275. Patrokles I, 277. v. Perikly- ximenes I, 606. 
Astypale, in G. v. Aristophon II, men0s1,473. v. Philon 1,421. Chametaerae? v. Skopas I, 321. 
53. v. Pollis, Polyidos I, 527. v. Charis, in R. v. Phidias I, 175. 
Atalante, in Gr. v. Skopas 1,323. Polykrates I, 398. v. Posido- G. v. Apelles I1, 206. 
 in G. v. Parrhasios II, 101. nios I, 527. v. Protogenes I, Chariten, S. v. Bupalos I, 40. v. 
Athamas, S. v. Aristonidas I, 465. 468. II, 235. v. Pythokritos Endoeos I, 99. v. Sokrates I, 
474. 509. 515. 11. 283. I, 461. v. Symenus I, 527. 271. als Beiwerke, v. Ba- 
Athene, S. v. Agorakritos 1,240. v. Theomnestos I, 522. v. thykles I. 52; v. Phidias I, 
v. Alkarnenes I, 236. v. An- Thrason I, 421. v. Timar- 174. als Attribute I, 119; 
tiochos I, 550. 559. 567. v. ehides I, 542. v. Timon I, 296. v. Polyklet I, 212; v. Tek- 
Aristodikos 1,608. v. Daeda- 527. v. Timotheos 1,383. v. taeus n. Angelion I, 51. 
los I, 15. v. Damophon I, 289. Tisias 1, 383. G. v. Pro- G. v. Nearehos I1, 300. v. 
v. Demetrios I, 256. 303. v. togenes II, 235. 240. v. Zeu- Pythagoras I, 116. 
Dipoenos u.Sky11is I, 44. v. xis II, 81. Charon (Thebaner), in G. v. An- 
Endoeos I, 98. 99. 101. v. Atlas, s. v. Theok1es 1, 4.5. in drokydes n, 12a. 
Euphranor I, 315. v. (Iitiades R. v. Phidias I, 172. Cheirisophos, eigenes Portrait, S. 
1, 114, 115, 121. v. Hegias Aufseher, Athleten einübend, S. I, 51. 57. 
I, 102. v. I-Iypatodoros u. So- v. Silanion I, 395. Chimaora, s. Bellerophon. 
stratos I, 82. 295. v. Kallon Augustus? Büste v.Apo110nios I, Chor von 35 Knaben, Gr.v.Ka11on 
I, 88. v. Kephisodot I, 270. 544. 559. 567. I, 114. 
312. v. KoIotes I, 242. v. Aurelius, M. Prosdeotus, S. v. Chortanz, oder Platz vÄ Dae- 
Lokros I, 399. v. Medon u. Attikos? I, 556. dalos I, 17. 
Dontns I, 46. 47. v. Nikoda- Autolykos, S. v. Leochares und Chronos, in R. v. Archelaos I, 
mos I, 287. v. Phidias: Par- Sthennis I, 387. 391. 586. 
thenos 1, 158. 160. 161. 167. Autonomos, S. v. Alypos I, 276. Oicadae monumentum, angeblich 
178-180; Basis restaurirt v. Axionikos, S. v. Patrokles u. Ka- v. Myron I, 145. Cicade 
Aristokles I,107;Pro1nachos nachos I, 276. v. Phidias I, 187. 192. 
I, 162. 181; Arbeiten am Azan, in Gr. v. Samolas I, 283. Cisellirungen v. Phidias I, 187. 
Schilde I1, 98. 101; Lemnia 192. v.Po1yk1et I, 216. 218. 
I, 182. 204. 208; zu Elis? Bakcha, S.v.Sk0pas 1,321. 32611". v. Skopas I, 324. 
I, 166. 181; zu Pellene I, 160. 334. 335. 434. 437. u. Sa- Ciste v. Novius Plautius I, 531. 
180; zu Plataeae I, 160.162. tyrn, G. v. Nikomachos II, Olypeum? (Olympium?) gemalt 
181. 190; in Rom I, 183; im 168. v. Phidias I, 188. 
WettstreitmitAlkamenes ge- Barbier- u. Schusterbuden, G. v. Cognatio, G. v. Pamphilos 11,132. 
arbeitet I, 183. 195. v. Pyrr- Peiraeikos II, 259. v. Timomachos II, 276.
	    
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.